قوانین و مقررات

لطفا پیش از استفاده از خدمات وب‌سایت دانالند، قوانین و مقررات زیر را با دقت مطالعه کنید. توافق‌نامه زیر برای استفاده بهتر و امن‌تر از خدمات دانالند و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و تابع کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده تدوین شده است. متعاقباً کاربران دانالند نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر هستند. بنابراین عمل به قوانین و مقررات سایت به عنوان یک قرارداد الزامی است. همچنین ورود شما به وب‌سایت دانالند از طریق حساب کاربری شخصی و ثبت درخواست در این وب‌سایت، به معنای پذیرش قوانین دانالند است. هرگونه استفاده از وب‌سایت دانالند از جمله ورود به صفحه کاربری، درخواست اعتبار، ثبت سفارش، درج نظرات و غیره به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین است.

تعاریف

شرایط و قوانین دانالند

در کمترین زمان ، اعتبارتو بگیر